Jak podpisać Umowę o roboty budowlane?

1 maja 2022
Jak podpisać Umowę o roboty budowlane?

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Czyli jak podpisać Umowę z firmą budowlaną w 2022 roku

Budowa domu, roboty elewacyjne, brukowanie placu manewrowego czy też roboty wykończeniowe to prace wymagające dużej fachowości oraz sztuki budowlanej. Jako Inwestor nie musisz znać się na technologii wykonania robót budowlanych, jest to rola doświadczonej firmy budowlanej, z którą planujesz podpisać Umowę na wykonanie robót budowlanych.

Dobrze przygotowana Umowa chroni Cię przed nieterminową oraz niefachową realizacją prac, nierozpoczęciem przez wykonawcę prac w wyznaczonym terminie. Pozwoli również ochronić Twoją zaliczkę na zakup materiałów budowlanych. Umowa pozwoli Ci uniknąć wielu niedopowiedzeń w postaci harmonogramu wykonania prac oraz sposobu rozliczenia płatności. W dalszej części artykułu znajdziesz wskazówki jak przygotować Umowę na roboty budowlane. Znajdziesz również wzór na wykonanie robót budowlanych, jednak pamiętaj, że każda Umowa powinna być dostosowana do Ciebie i Twoich oczekiwań.

Jak napisać Umowę o roboty budowlane?

 

Czym tak naprawdę jest Umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane jest niczym innym, jak pisemnym porozumieniem Inwestora oraz Wykonawcy, którzy mają obopólny interes w realizacji zlecenia. Najczęściej jest to budowa obiektu, jego modernizacja, przebudowa lub rozbudowa. Umowa taka powinna być w pełni negocjowalna oraz dążyć do porozumienia chroniącego interesy każdej ze stron. Niezależnie od tego, czy zlecasz budowę całego domu, wykonanie fundamentów, dachu czy też elewacji warto zdecydować się na podpisanie Umowy na roboty budowlane, tym bardziej, jeżeli planujesz angażowanie kilku różnych wykonawców do realizacji projektu.

Umowa o roboty budowlane musi określać kluczowe informacje dotyczące wykonania robót budowlanych, co szczegółowo opiszę w dalszej części tego opracowania.

Co musi zawierać Umowa o roboty budowlane?

Umowa na roboty budowlane powinna zawierać przede wszystkim dokładne dane Inwestora oraz Wykonawcy. Dodatkowo umowa musi zawierać szczegółowy zakres prac, terminy wykonania, okres gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane, oraz sposób rozliczenia prac.

Kompletna budowa domu

 

Poniżej opiszę listę podstawowych informacji, jakie powinna zawierać Umowa na roboty budowlane, co ułatwi Ci merytoryczne przygotowanie się do przygotowania wzoru Umowy:

 1. Numer umowy (np. 24/04/2022), oraz datę oraz miejscowość podpisania Umowy,
 2. Dokładne dane Inwestora zawierające imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
 3. Dokładne dane Wykonawcy zawierające nazwę firmy, adres firmy, numer NIP oraz imię i nazwisko reprezentanta firmy,
 4. Szczegółowy zakres prac zawierający takie informacje jak przedmiar robót, rodzaj zastosowanego materiału oraz jego podstawowe parametry,
 5. Termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac,
 6. Szczegóły dotyczące realizacji Umowy: kto zapewnia zaplecze socjalne dla potrzeb pracowniczych oraz po czyjej stronie pozostaje zakup materiałów budowlanych,
 7. Wynagrodzenie, określenie sposobu płatności, zaliczkowania oraz warunków wystawienia faktury przez Wykonawcę,
 8. Ustalenie po czyjej stronie pozostaje wywóz oraz utylizacja odpadów budowlanych,
 9. Określenie okresu gwarancyjnego na roboty budowlane oraz terminu usunięcia ewentualnych usterek,
 10. Kary umowne.

Są to podstawy, które musi zawierać każda Umowa na roboty budowlane. Warto zabezpieczyć się Umową w taki sposób, który uchroni Cię przed działaniem nieuczciwego wykonawcy i ułatwi Ci dochodzenie swoich praw.

Musisz pamiętać, że podstawowym obowiązkiem Inwestora jest terminowe realizowanie płatności za wykonanie prac budowlanych, będącym gwarantem płynności finansowej dla wykonawcy. Do obowiązków firmy budowlanej należy fachowe oraz terminowe wykonanie robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz posiadaną dokumentacją projektową. Jeżeli nie wiesz, jak wybrać firmę budowlaną do realizacji Twojego zlecenia, zapoznaj się z naszym artykułem blogowym: Czym kierować się podczas wyboru firmy budowlanej?

Aktualna Umowa na roboty budowlane w 2022 roku

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku budowlanym spowodowała duże zamieszanie wśród firm budowlanych. Dobrze przygotowana Umowa powinna zabezpieczyć zarówno Twoje interesy jako Inwestora, jak i interesy Wykonawcy. Wydarzenia z dwóch ostatnich lat pokazały, że ciągłe dostosowywanie się do warunków rynku jest konieczne.

Kurs złotego w czasie wojny

Przykładem pierwszym niech będzie Pandemia COVID-19 oraz czasowy paraliż wielu budów. Historia pokazała wiele patowych sytuacji, w których całe brygady budowlane były wysyłane na kwarantannę. Często wstrzymanie prac nie było spowodowane działaniem Wykonawcy, a Inwestora, np. z powodu kwarantanny kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Partnerskie podejście do realizacji Umowy jest konieczne i warto zadbać o poprawne relacje Inwestora z Wykonawcą.

Kolejnym przykładem dostosowania Umowy do realiów rynków będzie wojna na Ukrainie. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała przerwanie łańcucha dostaw materiałów budowlanych. Dodatkowo borykamy się z zaburzeniem bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko to wpłynęło na skokowy wzrost cen stali oraz pozostałych materiałów budowlanych. Tak duże wzrosty cen wywołane są importem większości materiałów budowlanych zza wschodniej granicy. W przypadku braku zaliczkowania zakupu materiałów budowlanych oraz braku zakupów materiałów budowlanych „z góry” przed rozpoczęciem budowy, wielu Wykonawców zgłosiło się do Inwestorów z prośbą o częściową kompensatę różnicy cen materiałów budowlanych.

Aktualnie ceny materiałów budowlanych są rekordowo wysokie, dlatego warto rozważyć wprowadzenie do Umowy cen bazowych kluczowych materiałów budowlanych na dzień podpisania Umowy. Firma Coolship właśnie w taki sposób zabezpiecza zarówno interesy swoje, jak i inwestorów. II połowa kwietnia przyniosła częściowe obniżki cen materiałów budowlanych, co spowodowało istotne obniżki cen dla inwestorów na etapie realizacji zlecenia.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się większej ilości szczegółów dotyczącej sytuacji na rynku spowodowanej Wojną na Ukrainie, zapoznaj się z naszym artykułem blogowym: wpływ wojny na rynek budowlany.

fundamenty stan 0,00

Jakie postanowienia musi zawierać Umowa o roboty budowlane?

Pytania o postanowienia Umowne, jakie powinna zawierać Umowa o roboty budowlane, są często powtarzane przez Inwestorów. Najlepszym sposobem na przygotowanie Umowy o roboty budowlane jest wybranie się do profesjonalnego prawnika. Pomoże on zabezpieczyć Twoje interesy oraz przygotuje dla Ciebie Umowę. Jeżeli planujesz podpisanie Umowy bez analizy prawnej, skorzystaj z załączonego przeze mnie wzór umowy, który pomoże Ci zabezpieczyć swoje interesy.

Wzór umowy o roboty budowlane zawiera między innymi informacje o:

 • Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
 • Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową i uznaje je za podstawę do realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
 • Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem należytej staranności w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
 • Wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
 • Realizacja Przedmiotu umowy z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, ppoż. i ochrony przed kradzieżą.
 • Utrzymanie terenu realizacji Przedmiotu umowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu.
 • Uszkodzenia: wykonawca ponosi również odpowiedzialność za: 1) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z obszarem Przedmiotu umowy, 2)– szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku wykonywania robót związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 3) – szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed końcowym odbiorem Przedmiotu umowy Wykonawca naprawi na własny koszt,
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu rekompensatę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości % wynagrodzenia netto umowy.
 • Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane roboty na okres xx miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
Producenci materiałów budowlanych

Artykuł opracowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

 

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.